Samhandelsbetingelser for Offshore Equipment & Services ApS

Samhandelsbetingelser for

Offshore Equipment & Services ApS

Marts 2021

 • Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Offshore Equipment & Services ApS, Fiskerihavnsgade 10, 6700 Esbjerg (herefter ”OES”) leverancer og serviceydelser til kunden.

Nærværende betingelser gælder tillige enhver form for samhandel med OES, herunder ved leje, opmagasinering og/eller formidling.

Idet omfang OES varetager et hverv som agent for Kunden gælder agentaftalens bestemmelser forud for nærværende aftale.

Kundens generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Kundens salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

 • Tilbud

OES´s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til OES inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. OES´s tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

 • Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, kran, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, brændstof- og/eller oliepriser, fragt, told, skatter, havneafgifter, afgifter o.l., er OES berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser.

Omfattes leverancen af en af OES benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

 • Betaling

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarenter OES på 2,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Ved enhver ordre der overstiger kr. 50.000 ekskl. moms, er OES berettiget til at forlange op til 50 % forudbetaling af ordrens værdi, eller anden sikkerhedsstillelse, inden der sker levering af ydelsen.

Ved løbende ydelser som leje, eller ved opmagasinering, betales en fast månedlig forudbetalt leje.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. Manglende overholdelse af OES´s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger OES til straks at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som u forfaldent, indbetalt straks.

 • Produktinformation og -ændringer

I det omfang OES skal levere arbejder eller serviceydelser baseret på projekteringsmateriale, udføres alle arbejder og serviceydelser i henhold til Kundens projekteringsmateriale, beskrivelse samt tegninger. OES påtager sig intet projekteringsansvar.

Alle projektændringer udføres som ekstraarbejder og i henhold til regning.

Oplysninger i OES´s produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af OES skriftligt henvises hertil. OES forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Kunden. Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af OES før eller efter aftalens indgåelse, forbliver OES´s ejendom og må ikke videregives uden OES´s skriftlige samtykke.

Såfremt OES godkender en ændring eller annullering af ordren er Kunden pligtig at betale de med ændringen eller annulleringen forbundne omkostninger. Ved hel eller delvis annullering er Kunden endvidere pligtig til at erstatte OES´s mistede fortjeneste.

 • Særligt vedrørende udleje af materiel og opmagasinering

Alt lejemateriel og udstyr er kontrolleret og tjekket inden afsendelse til kunden uanset om dette sker via leje eller serviceaftale. Straks ved modtagelsen skal Kunden foretage en sådan undersøgelse af det lejede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter mangler er eller burde være opdaget give OES meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består.

Kunden er forpligtet til at overholde alle service og sikkerhedstjek i forhold til certificeringskrav. Det er kundens ansvar, at alle serviceeftersyn overholdes, herunder er kunden for egen regning og risiko forpligtet til at returnere lejet materiel til eftersyn hos OES jf. de gældende serviceintervaller. Kunden er fortsat forpligtet til at betale leje i de perioder, hvor der udføres service.

Kunden skal indhente alle tilladelser, sikre korrekt uddannelse af egne medarbejdere samt overholde alle retningslinjer, instrukser, forskrifter, offentlige såvel som private, der til enhver tid er påkrævede og/eller gældende for benyttelsen af det lejede.

OES kan ikke gøres ansvarlig for, at det lejede ikke kan benyttes på grund af manglende tilladelse, manglende servicering eller overholdelse af forskrifter.

Kunden skal holde OES skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst overfor OES, som følge af kundens anvendelse af lejet materiel, eller skader som opstår i forbindelse hermed,

farlige egenskaber og/eller defekter ved det lejede materiel, manglende overholdelse af forskrifter, serviceintervaller eller som følge af manglende tilladelser.

Kunden skal under lejeperioden til stadighed vedligeholde det Lejede, således at dette er i sædvanlig god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse, end hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

Kunden skal overholde og iagttage OES`s til enhver tid gældende forskrifter, instruktioner og anbefalinger vedrørende reparation og vedligeholdelse.

Al reparation og service udføres hurtigst muligt og skal udføres af OES eller af en af OES udpeget tredjemand.  Efter OES´s valg vil beskadiget udlejet materiel blive ombyttet, eller lejebetalingen for reparationsperioden blive krediteret Kunden.

Kunden bærer fra og med leveringstidspunktet og til og med Kundens tilbagelevering af det lejede til OES-risikoen for det lejedes hændelige undergang, bortkomst, beskadigelse, forandring eller forringelse.

Kunden skal straks skriftligt underrette OES, hvis det Lejede går til grunde eller bortkommer, samt hvis det Lejede væsentligt beskadiges, forandres eller forringes.

I tilfælde af beskadigelse, forandring eller forringelse af det Lejede skal Kunden betale for reparation af det Lejede. Kan det Lejede ikke repareres, vil en reparation være uforholdsmæssig omkostningsfuld, eller er det Lejede gået til grunde eller bortkommet er Kunden forpligtet til at erstatte det lejede til kostprisen.

Kunden er forpligtet til for egen regning at tegne alle nødvendige forsikringer, med henblik på at forsikre det lejede mod bortkomst, undergang, beskadigelse og forringelse samt mod det ansvar, som Kunden og/eller OES måtte pådrage sig ved brugen af det lejede.

Kunden skal efter påkrav fra OES dokumentere at det Lejede er forsikret i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser.

Ved aftalens udløb eller ophør skal Kunden straks og for egen regning og risiko tilbagelevere det Lejede på et af OES angivet sted indenfor Danmarks grænser. Mangler eller defekter på returneret materiel og udstyr vil blive udbedret for Kundens regning uden yderligere dokumentation end besigtigelsesrapport inkl. billeddokumentation.

Kunden er uberettiget til at sælge, pantsætte, overdrage, fremleje, udlåne, overlade eller på anden måde faktisk eller retligt råde over det lejede i strid med OES´s ejendomsret eller denne aftale.

Kunden må ikke ændre, omdanne eller udskifte det lejede – helt eller delvist – medmindre dette forinden skriftligt er godkendt af OES. Tilsvarende er Kunden uberettiget til at indføje det lejede i bygninger, installationer eller andet løsøre.

Ved opmagasinering af Kundens materiel hos OES, bærer Kunden selv ansvaret for skader på materiel og udstyr. Kunden er forpligtet til at tegne all Risk forsikring for eget udstyr og materiel der opbevares hos OES og medtage OES, som medforsikret på forsikringspolicen.

Kunden skal holde OES skadesløs for ethvert krav, der måtte blive rejst overfor OES, som følge af opbevaring og/eller håndtering af Kundens materiel og udstyr, eller skader som opstår i forbindelse hermed, farlige egenskaber og/eller defekter ved det opmagasinerede materiel og udstyr, manglende overholdelse af forskrifter, eller som følge af manglende tilladelser.

Medmindre andet er aftalt, skal opsigelse af aftaler omkring leje af udstyr og materiel, eller opmagasinering af materiel ske med mindst 30 dages varsel.

 • Returvarer

Varer modtages kun retur, såfremt varen er en standardvare og dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede standard varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Kunden er medmindre andet er aftalt kun berettiget til at få krediteret varens pris ekskl. returomkostninger og emballage.

 • Levering og forsendelse

Alle leverancer sker ex Works. Evt. fragt, kran og øvrige håndteringsomkostninger faktureres særskilt. Alle forsendelser, der foretages af OES selv, er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Kunden er ansvarlig for omgående aflæsning, herunder om nødvendigt at stille med kran, løftegrej og løftemateriel. Eventuel ventetid sker for Kundens regning.

 • Leveringstid

Leveringstiden er fastsat af OES efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. således at Kunden ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor OES. OES skal uden ugrundet ophold meddele Kunden om ændringer i leveringstiden.

 • Mangler og reklamation

Ved levering skal Kunden straks ved modtagelse foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter mangler er eller burde være opdaget give OES meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Efter OES´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, genleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Kunden.

Har Kunden ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor OES, kan Kunden ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden OES´s samtykke fratager OES for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på købte varer eller leverede ydelser.

 • Ejendomsforbehold

OES forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering, forsendelse og forsikring påløbne omkostninger, som afholdes af OES på Kundens vegne, er betalt af Kunden, eller der er stillet den aftalte sikkerhed, og indtil dette er sket, er Kunden ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod OES´s ejendomsforbehold.

Ved omdannelse eller bearbejdning af salgsgenstanden, uden at denne dog mister sit særpræg eller identitet, opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, salgsgenstanden repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Når Kunden har betalt eller stillet aftalt sikkerhed for alle skyldige beløb, og ejendomsretten til salgsgenstanden er overgået til Kunden, skal OES efter påkrav fra Kunden bekræfte dette.

 • Ansvarsbegrænsning

For krav, som vedrører OES´s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

OES´s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det laveste af enten 1) fakturabeløbet for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet, eller 2) i alt kr. 250.000.

OES er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser, Kundens betaling af dagbøder, eller andre forsinkelseskrav/erstatninger eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om OES er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

 • Force majeure

OES er ikke erstatningsansvarlig over for Kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for OES´s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (lokale og nationale strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, epidemier, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, cyber angreb, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes OES samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

 • Produktansvar

For produktansvar hæfter OES og/eller er OES ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette OES, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden.

OES-erstatningsansvar for skader, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, er begrænset til dækningen ifølge den tegnede produktansvarsforsikring.

I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er OES ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver OES sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive ad citeret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

 • Persondata

OES´s behandling af evt. persondata sker under iagttagelse af persondataloven.

OES har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, mod at evt. persondata, der behandles på serveren, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab.

Brugere kan kontakte OES, såfremt de ønsker oplysninger om, hvilke data som behandles om dem, eller hvis brugerne ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.

OES videregiver i intet tilfælde Kundens oplysninger til tredjemand. OES har ret til at anvende anonymiseret data omkring anvendelsen af systemet til brug for videreudvikling af systemet.

I de tilfælde, hvor OES i henhold til de persondataretlige regelsæt er at betragte som databehandler eller dataansvarlig henvises til OESs Politik om personoplysninger.

 • Tvister, lovvalg og værneting

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Esbjerg, eller såfremt Retten i Esbjerg ikke har saglig kompetence, ved Sø- og Handelsretten. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke.